HOSPITALER – Hvorfor er det så vigtigt, hvordan der ser ud?

(English version scroll down)

Hvorfor er det så vigtigt, hvordan der ser ud? Der findes tusindvis af boligmagasiner, interiør producenter, forretninger, business verden over, der kredser om indretning! Der findes livslange uddannelser og forskning, og der bruges uanede summer penge på indretningsdesign, både fra vores private, men også fra offentlige statsbudgetter – selvom det ikke altid lige er til at få øje på! Men, hvorfor er det så vigtigt, hvordan der ser ud? Hvorfor er der så mange bloggere, der kan blive ved og ved at skrive om indretning, om nye trends og design? Fordi der hele tiden udvikles og produceres nyt – men hvorfor? Hvis vi forsøger at se bort fra ”præstations-samfund”, hvor alt skal være perfekt udadtil, så er det måske i bund og grund, fordi vi hele tiden søger mest mulig balance og størst mulig trivsel. Måske kan vi bare ikke løbe fra, at det for en stor del af hos indbefatter, at det vi omgiver os medvirker til balance i os og udfordrer vores sanser! Vi må jo have fået vores sanser af en grund – og hvis vi skal bearbejde alle de indtryk, som vores omgivelser byder på – ja, så tænker jeg, at det er svært at argumentere imod, at det mest optimale for vores trivsel må være at omgive os med (mennesker) indtryk, arkitektur, design, ting… , der fordrer balance og stimulerer de sanser!? SÅ hvad er det, der går galt med den kliniske og absolut intetsigende indretning, som hersker på de fleste offentlige danske hospitaler? Ser vi tilbage har hospitaler altid været udpræget institutionelle rum præget af ro, regelmæssighed og hygiejne. Der har været og er til stadighed en opfattelse af, at den højt prioriteret hygiejne hænger uløseligt sammen med porcelæn, stål og den hvide farve! (Petersen, 2010). Man er gået fra 1970´erne, hvor hospitalerne blev opfattet som ”helbredelsesmaskiner”, hvor rationalitet og forvaltning af ressourcer lå højere end menneskelig trivsel og sanselighed (Heslet et. al,2007 i Petersen 2010). Siden da har vi erhvervet en masse viden om den uløselige sammenhæng mellem indretning og helbred og bevæget os hen imod en efterlysning af stressfrie, trivselsfremmende og ligefrem helende og helbredende arkitektur og design! Tilbage i 2007 (25.juli) har Kristeligt Dagblad en artikel omkring, hvordan helbredende arkitektur vinder frem på hospitaler! Det er dejligt nyt, og jeg ser da også, at de NYE hospitaler i langt højere grad har mennesket i centrum, men hvad med alle de gamle offentlige hospitaler? Hvad med de mennesker, der bliver indlagt på det hospital, som jeg viste i sidste post? Jeg formoder, at et svar vil være manglende ressourcer, men jeg vil med min viden om indretningsdesign vove og påstå, at de fleste hospitaler af ældre dato med meget få ressourcer kan gøres langt mere menneskeorienteret og i langt højere grad medvirke til øget trivsel og reduceret stress hos både personale og patienter!

 Til dig, der har kontakten det rette sted – Jeg vil med glæde lægge al min energi i den indsats!

This post concerns the interior design of Danish hospitals! How is it in your country??

Why is interior design so important? There are thousands of home magazines, interior manufacturers and business that revolves around interior decor! There is life-long education and research and we spent endless amounts of money on interior design, both private and public – although it can be hard to spot! But why is interior decor so important? Why are we so many bloggers who can continue blogging about interior design, new trends and interior products and accessories? Because they constantly develop and produce – but why? If we try to neglect the “performance society” where everything has to be perfect, then it basically may come down to a constantly search for balance and well-being. We might admit that for a large part of us our material surroundings affects our wellbeing! There must be a reason why we are born with senses – and if we are to process all the impressions that our surroundings offer – Well, then I think its hard to argue against that the helthiest for our well-being must be to surround us with (humans) impressions , architecture, design, things … that stimulates our senses!? SO what is going on with this absolutely bland clinical decor that dominates in most public hospitals in Denmark? Looking back , the Danish hospitals has always been a strong institutional space marked by peace, regularity and hygiene. There has been and continues to be a perception that hygiene is inextricably linked with porcelain, steel and the white color! (Petersen). From the 1970s hospitals were perceived as “healing machines” where rationality and management of resources was a higher priority than human well-being and sensuality (Heslet et al., 2007, Petersen 2010). Since then we have acquired a lot of knowledge about interior design, architecture and health and moved towards a call for stress-free, wellbeing, healing architecture and design! Back in 2007 (25th July) Kristelig Dagblad has an article stressing the effect of healing architecture in hospitals! Great news and I notice that the NEWLY-build hospitals are far more human-centered , but what about all the old public hospitals? What about the people who are hospitalized at the hospital I showed in my last post ? I suppose the answer is lack of resources, but I will, with my knowledge about interior design, claim that most hospitals with very few resources can be made much more human-oriented and contribute to increased wellbeing, satisfaction and reduced stress for both staff and patients!

For those who have the right contacts – I will be happy to put all my effort into that transformation!

Source: 2010, Trine Bruun Petersen: Hjemlighed på Hospital , Designskolen Kolding 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: